کف یا فوم چیست ؟


12 Aug

کف یا فوم چیست ؟
به پراکندگی پایدار گاز در مایع، کف یا فوم گفته می شود که به صورت حباب های هوا در مایعات بدون سورفاکتانت می باشد. بدترین کف، فوم شناور در سطح می باشد. کف ایجاد شده روی سطح ممکن است باعث ایجاد مشکل در سطح مایع شود و باعث سرریز شدن مخزن یا استخر مورد نظر در اطراف تجهیزات شود که این یک نگرانی ایمنی است. علت به وجود آمدن کف
علت اصلی به وجود آمدن کف یا فوم ورود گاز به مواد مایع می باشد. واکنش شیمیایی موادی که کف ایجاد می کنند مانند واکنش ایزوسیانات با آب همزدن مکانیکی ناشی از ورود مکانیکی هوا با هم زدن و مخلوط کردن مواد گردش هوا در زمان مرطوب شدن رنگدانه ها و فیلرها. منبع : https://bit.ly/2VnVq54 

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING