01 Jun

صحیح ترین و کامل ترین تعبیر خواب عروس

دیدن عروسی به تعبیر معبرین اسلامی و  کهن در خواب به هیج وجه مناسب نبوده و در برخی مواقع می‌تواند نشانه‌‌ای از  مرگ بیننده خواب را به همراه داشته باشد. البته معبرین غربی به دلیل تفاوت  در دیدگاه‌ها و سمبل‌ها در مراسم عروسی تعابیری متفاوت با معبرین اسلامی  بیان می‌کنند.

 

تعبیر خواب عروس

ابن سیرین گوید: اگر  درخواب بیند که عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل که زود  بمیرد. اگر بیند که عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود.


ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.


جابرمغربی گوید: اگر زنی بیند که عروس شده او را پیش شوهر می‌بردند، دلیل است که آخر او باشد.

  


مطالب مرتبط

آهنگ های شاد عروسی

 • در ما بین تعبیر خواب های عروسی که میخوانید یه پیشنهاد ویژه برای شما عروس خانم های گل و خوشگل داریم
 • اگر به دنبال پکیج کاملی از ترانه های شاد عروسی با گویش های مختلف هستید
 • اگر به دنبال ترانه هایی ویژه رقص در عروسی هستید شادترین ترانه های عروسی خدمت شما
 • اگر به دنبال پکیج کاملی از ترانه های ارکستی شاد هستید گلچین بهترین ارکست های شاد تقدیم به شما
 •  

تعبیر خواب عروسی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن  عروسی در خواب‌ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا  دانسته‌اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت. تنها یک مورد بد نیست که  عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود  دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می‌گیرد و بیشتر ایجاد تردید می‌کند.  اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می‌شود  به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته‌اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.  زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم  همین است.


آنلی بیتون می‌گوید: اگر  خواب ببینید در جشن عروسی شرکت کرده‌اید، علامت آن است که به زودی در  موقعیتی مطلوب قرار خواهید گرفت، و نومیدی و تلخی‌های زندگی از شما فاصله  خواهند گرفت.

 

تعبیر خواب ازدواج کردن

آنلی بیتون:

 • اگر دختری خواب ببیند باید پنهان از چشم دیگران با مردی عروسی کند، علامت آن است که به وقایعی تلخ مواجه خواهد گشت.
 • اگر  دختری خواب ببیند با مردی ثروتمند ازدواج می‌کند، علامت آن است که مقامی  برتر از مقام اطرافیان خود به دست می‌آورد و به آرزوها و خواسته‌های خود  دست می‌یابد.
 • اگر دختری خواب ببیند نامزدش با زن دیگری ازدواج می‌کند، علامت آن است که نامزد او صادقانه به قول‌های خود عمل خواهد کرد.
 • اگر  دختری خواب ببیند عروس شده است و با نامزد خود وجه اشتراکی ندارد، نشانه  آن است که حوادثی نامطلوب، خوشی‌های او را پایمال می‌کند.
 • اگر کسی خواب ببیند با دیگری پیمان ازدواج می‌بندد، نشانه غم انگیزی است زیرا تنها یک معجزه می‌تواند او را از مرگ نجات بدهد.
 • اگر  دختری خواب ببیند در جشن ازدواج خود کسی را با لباس عزا می‌بیند، علامت آن  است که زندگی زناشویی او همواره با دعوا و ناراحتی همراه خواهد بود
 • منبع
Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING